Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Политика конфиденциальности

1.AMAÇ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.

Bu politikanın amacı, Well Homes Gayrimenkul’un ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

 

2.KAPSAM

Bu politikanın kapsamında, wellhomestr.com’un ziyaretçileri de dâhil olmak üzere Well Homes Gayrimenkul çalışanlarıda bulunmaktadır.  Politika, Well Homes Gayrimenkul tarafından oluşturulan ve tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu politika KVKK Kanuna göre hazırlanmıştır ve Well Homes Gayrimenkul’un tüm çalışanları tarafından kabul edilmiştir.

Well Homes Gayrimenkul, çalışanlarının, ziyaretçilerinin ve müşterilerinin katılımı ve desteğini istemektedir. Şirketimiz, bünyesindeki çalışanlara, şirket varlıklarını uygun şekilde korumalarını sağlamak için yeterli eğitimi verip, gerekli materyalleri sağlamaktadır.

 

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR

3.1. Well Homes Gayrimenkul

Well Homes Gayrimenkul, Türkiyede faaliyet gösteren lisanslı bir gayrimenkul firmasıdır.

3.2. Açık Rıza

Verilerin işlenmesi için belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

3.3. Anonimleştirme

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

3.4. Çalışanlar

Well Homes Gayrimenkul Personeli.

3.5. Hizmet Sağlayıcı

Well Homes Gayrimenkul’un hizmet aldığı üçüncü parti şirketinin personeli.

3.6. Kişisel Veri Sahibi (Müşteri / Ziyaretçi)

Kişisel verilerin Well Homes Gayrimenkul tarafından tutulduğu ve işlendiği kişi.

3.7. Kişisel Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin e-posta adresi ve telefon numarası gibi her türlü bilgi.

3.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel bilgilerin tam veya kısmen otomatik olarak toplanması, değiştirilmesi, saklanması, kaydedilmesi, açıklanması ya da düzenlenmesi gibi kişisel verilerin üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem.

3.9. Veri Sorumlusu

Well Homes Gayrimenkul’un hangi kişisel bilgileri tutacağına, nasıl yapılacağına ve kullanılacağına karar veren kişiler.

3.10. Veri İşlemcisi

Kişisel verilerin, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına işleyen gerçek veya tüzel kişiler.

3.11 KVKK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

3.12. KVKK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

3.13. KVKK Kanunu

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

3.14. Politika

Well Homes Gayrimenkul, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

 

4. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

4.1. Veri Sorumlusu

KVKK Kanunu uyarınca kişisel bilgilerin tam veya kısmen otomatik olarak toplanması, değiştirilmesi, saklanması, kaydedilmesi, açıklanması ya da düzenlenmesi gibi kişisel verilerin üzerinden gerçekleştirilen her türlü bilgilerin işlenmesidir.

Well Homes Gayrimenkul, kişisel verilerin işleme amaçlarını belirler ve veri kayıt sisteminin kurulup, verilerin ne için kullanılacağını belirler.

4.2. Veri Sorumlusu Temsilcisi

Veri sorumluları sicili kurulduğu zaman, verilerin özel halde tutulması, işlenmesi ve gerekli güvenlik adımlarını atılması için alanında uzman bir veri sorumlusu temsilcisine ihtiyaç duyulacaktır.

4.3. Veri İşlemcisi

Well Homes Gayrimenkul’in yetkisi altında, onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir.

4.4. Sorumluluk

Kişisel verilerin gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde Well Homes Gayrimenkul ve veri işleyen kişiler gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Well Homes Gayrimenkul bir veri sorumlusu olarak, kendisi ve kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilerle arasındaki güven sürecini denetler.

 

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Well Homes Gayrimenkul, KVKK Kanununa göre kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülükler şu şekildedir:

5.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Well Homes Gayrimenkul, kişisel verilerin toplanması sırasında ilgili kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
• Kişisel verileri korumanın nedenleri,
• Kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
• İlgili kişinin hakları.

5.2 Bilgilendirme Yükümlülüğü

Well Homes Gayrimenkul, KVKK Kanunu 13. maddesi uyarınca söz konusu haklara ilişkin iletilen talepleri privetmersin@gmail.com iletişim e-posta adresinden veya +905327626574 numaralı telefon numarasından değerlendirerek ilgili kişileri bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu talepler, ilgili kişiler tarafından elle veya KVKK Yönetim Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle yazılmalıdır.

5.3. Kişisel Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Well Homes Gayrimenkul, veri sorumlusu olarak KVKK Kanununun 12. maddesi uyarınca gerekli güvenlik servislerini sağlamakla yükümlüdür.

5.4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

Well Homes Gayrimenkul, KVKK Kanunu 16. maddesi uyarınca, KVKK Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde veri sorumluları siciline kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIRLANDIRILMASI

6.1. Kişisel Veriler

Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri ve buna benzer diğer tüm bilgiler kişisel veriler olarak kabul edilir.

Well Homes Gayrimenkul üyelik şartları nedeniyle adı, soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bazı verileri muhafaza etmektedir.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Bir bireyin ırkı, etnik kökeni, siyasi görüşü, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, herhangi bir vakıf veya kuruluşa üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleri ve biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler olarak kabul edilir.

Well Homes Gayrimenkul, yasal kanunlarda belirtilmediği sürece asla bu tür kişisel verileri talep etmez.

 

7. KİŞİSEL VERİ POLİTİKASININ İŞLEYİŞİ

7.1. Kişisel Verileri İşleme İlkeleri

Well Homes Gayrimenkul, kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK Kanunu 4. Maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlarıyla birlikte aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur;

• KVKK Kanunu ve diğer yasal kurallara uygun olarak hareket etme mecburiyetindedir.
• Şeffaf olmalı, bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne uymalıdır.
• Kişisel verileri yasal bir şekilde belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarla işlemelidir.
• Veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalıdır.
• Kişisel verileri öngörüldüğü ölçüde işlemelidir. Orantılılık ilkesi dikkate alınmalı ve verinin yalnızca gerekli kısmı işlenmelidir.
• Verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre zarfında muhafaza etmelidir. (bkz. 9. Bölüm)

7.2. Well Homes Gayrimenkul’un Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Well Homes Gayrimenkul istenmeyen bilgileri (spam) göndermek için bir müşteriden herhangi bir kişisel bilgi toplamaz ve kaydetmez. Şirketimiz kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için işlemektedir;

• Ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi gibi kişisel ve iletişim verilerini internet sitesi kaydı ve daha kaliteli iletişim için işler.
• Demografik, site veya uygulama tarama verileri, kullanıcının ilgi noktalarını analiz etmek ve toplamak için işler. Bu veriler, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla kullanılır.
• Sosyal ağ bilgileri, internet sitesinde daha iyi ve daha kolay bir deneyim vermek için kullanılır. Facebook, Twitter ve Google Plus gibi bazı sosyal ağ siteleri yalnızca Well Homes Gayrimenkul internet sitesine giriş yapmak amacıyla kullanılabilir.
• Konum verisi, kullanıcının cep telefonundan tarama yaparken izin verildiği takdirde kullanılan veridir. Well Homes Gayrimenkul, bulunduğunuz konuma göre mülkler önerir ve size en yakın ofisleri göstermek için konum verilerini işler.

Well Homes Gayrimenkul yukarıda ifade edilen amaçlara ek olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplamaktadır;

• Üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,
• İletişim verilerinin sağladığı her türlü soru ve ihtiyaca cevap vererek her müşteriyle birebir ilgilenmek,
• Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
• Doğrudan pazarlama yapmak,
• Gerektiğinde üyeleriyle direkt iletişime geçmek.

7.3. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesinin Sağlanması

Well Homes Gayrimenkul, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için aşağıdaki teknik önlemleri alır;

• Kişisel verilerin yasaya uygun olarak işlenmesi ve depolanması için şirket içi organizasyonlar yapmak,
• Veritabanı için tüm kişisel verileri depolayacak teknik altyapıyı oluşturmak,
• Oluşturulan teknik altyapıyı ve süreci incelemek,
• Teknik prosedürlerin ve muayene sürelerinin raporlanması için gerekli prosedürleri belirlemek.

Well Homes Gayrimenkul kişisel verileri hukuka uygun olarak işleme koymak için aşağıdaki yasal önlemleri alır;

• Şirket çalışanlarını kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmek ve eğitmek,
• Sözleşmeler, yasal dosyalar ve politikalarla ilgili kişisel verilerin herhangi bir şekilde hukuka aykırı işlemden geçirilmesine karşı önlemlerin almak,
• Üçüncü parti şirketlerin ve ortakların kişisel veri işlemlerini incelemek.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

8.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

Well Homes Gayrimenkul, KVKK Kanunu ve KVKK Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. Üçüncü parti şirketleri ile hiçbir kişisel bilgiyi ilgili kişinin izni olmadan paylaşmaz.

Bununla birlikte, KVKK Kanunu ve diğer Anayasal Kanunlardan kaynaklanan yükümlülükler durumunda, kişisel verileri ilgili adli, resmi veya yasal kurumlara aktarabilir.

8.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Well Homes Gayrimenkul verileri işleme ve koruma için yurt dışına aktarabilir. Kişisel verileri alacak olan ülke gerekli güvenlik önlemlerine sahip olmalıdır. Bu önlemler KVKK Kurulu tarafından kontrol edilmelidir. Gerekli tedbirler yeterli değilse hem Türkiye hem de verileri kabul eden ülkenin veri sorumluları yazılı bir taahhütte bulunmalı ve KVKK Kurulu’nda bunu onaylaması gerekmektedir.

8.3. Hangi Kişi/Kuruluşlara Aktarım Yapılmaktadır?

Yetkili kurum ve kuruluşlar: Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler 8.1 maddesi uyarınca paylaşılır.

Well Homes Gayrimenkul’un müşteri programı, kişisel verileri alır, muhafaza eder ve müşterilerin takibini sağlar.

Google AdWords, Google Analytics, Yandex Metrica, Yandex Direct, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram ve JivoChat gibi bazı üçüncü parti yazılımları ve araçları tarama deneyiminizi kolaylaştırmak için çerezlerden kişisel verileri alır.

8.4. Kişisel Verilerin Aktarılmasına Yönelik Önlemler

Teknik açıdan alınan önlemler:

• Well Homes Gayrimenkul, kendi yetkilendirdiği veri işlemcisi kişi veya şirketler tarafından bile kişisel verilere yetkisiz erişime ve kullanılmasına ilişkin gerekli teknik önlemleri almakla yükümlüdür.

İdari açıdan alınan önlemler:

• Well Homes Gayrimenkul, verilerin hangi taraflara aktarılmasını belirlemekle birlikte, verilerin nasıl ve ne amaçla aktarılması gerektiği konusunda iç politika oluşturmalıdır.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

9.1. Verilerin Korunması Süresi

KVKK Kanununa göre, kimliği belirli veya belirlenebilir kişilerle ilgili her bilgi kişisel veridir. E-posta adresi ve telefon numarası gibi tüm bilgiler Well Homes Gayrimenkul tarafından kaydedilir ve güvenle korunur. Bu bakımdan, Well Homes Gayrimenkul, veriyi alırken ve muhafaza ederken yasalar uyarınca hareket etmekle yükümlüdür.

Bu veriler, korunma amacı (bkz. 7.2) tamamlanıncaya kadar saklanacaktır. Devletin yükümlülüklerine göre, veriler ortalama 2 yıl tutulmakla birlikte, mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir. Örneğin, Vergi Usul Kanununa göre, kayıtlar ve kimlik bilgileri 5 yıl saklanmalıdır.

9.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Önlemler

Teknik açıdan alınan önlemler:

• Well Homes Gayrimenkul kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için önlemler alır. Gerekli sistemler ve kontrol mekanizmaları teknik bir önlem olarak oluşturulmuştur.
İdari açıdan alınan önlemler:
• Well Homes Gayrimenkul, çalışanları arasında kişisel verilerin korunması hakkında bilinçlendirme için eğitim verir.
• Well Homes Gayrimenkul, gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenen kişisel verilerin korunması için alınan önlemleri denetlemekle sorumludur.

 

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

10.1. Well Homes Gayrimenkul’un Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Well Homes Gayrimenkul veri sorumlusu sıfatıyla KVKK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:

• Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
• Devamlı denetim yapmak,
• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmemesi için yeterli teknik donanımın sağlanması,
• Verilerin ele geçirilmesi halinde Kurul’a bildirilmesi.

10.2. Kişisel Verileri Korumak için Alınan Önlemler

Well Homes Gayrimenkul, kişisel verileri güvende tutmak amacıyla aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:

Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler bahsedilmiştir. Well Homes Gayrimenkul bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; bu verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.

Verilerin Korunmasında Alınan Tedbirler ve Bunların Denetimi

Well Homes Gayrimenkul bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.

Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Well Homes Gayrimenkul, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVKK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

11.1. Kişisel Verilere İletişim Hakkı

İlgili kişiler, müşteriler ve ziyaretçiler herhangi bir ödeme yapmadan kişisel verilere erişme hakkına sahiptir. Bu haklar;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

11.2. Kişisel Verilerini Değiştirme veya Sildirme Hakkı

İlgili kişiler, müşteriler ve ziyaretçiler herhangi bir ödeme yapmadan kişisel verilerini değiştirebilme veya silebilme hakkına sahiptir.

Bu haklar;

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin otomatik sistemle analiz edilmesiyle ortaya çıkan olumsuz sonuçlara itiraz etme.

11.3. Kişisel Verilerin Güncelliğinin Sağlanması

Kişisel verilerinize erişme, değiştirme veya silme talebiniz durumunda aşağıdaki bilgiler ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: +905327626574
E-Posta: privetmersin@gmail.com
Adres: Merkez mah. 52136 sok. Kervan Official kat:1 daire:1 Mezitli/Mersin

Sizinle herhangi bir kişisel veri paylaşmadan önce kimliğinizi onaylamak için gerekli gördüğümüz adımları atacağız. Kişisel verilerle ilgili olan usule uygun ve onaylı isteklere 30 gün içerisinde ya da geçerli yasanın gerektirdiği şekilde yanıt vereceğiz.

11.4. İlgilinin Başvurusu ve Değerlendirilmesi

İlgili kişiler, işlenen kişisel verilere en kısada erişim sağlamak adına Well Homes Gayrimenkul’a talepte bulunabilirler. Başvurular en kısa sürede veya KVKK Kanununda öngörülen süre içerisinde cevaplandırılır.

İlgili kişiler Well Homes Gayrimenkul tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye başvurmalılar. Veri denetleyicisi temsilcisi, bu başvuruları KVKK Yönetim Kurulunun belirlediği bir ücret veya ödeme olmadan en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu işlemi başlatmak için, ilgili kişiler başvurularını KVKK Yönetim Kurulunun belirlediği veri denetleyici temsilcisine göndermelidir. Kurul tarafından bir yöntem belirleninceye kadar yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İlgili kişi tarafından yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve belgeleri ile

Merkez mah. 52136 sok. Kervan Official kat:1 daire:1 Mezitli/Mersin

adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla göndermesi gerekmektedir.

İlgili kişi tarafından yapılan talepler veri sorumlusu temsilcisi tarafından kabul edilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilir. Yazılı veya elektronik ortamda cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Well Homes Gayrimenkul tarafından gereği yerine getirilir ve şirket hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun Well Homes Gayrimenkul tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde KVKK Kuruluna şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

 

12. ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası, Well Homes Gayrimenkul tarafından yürütülen mobil platformlar, internet siteleri ve uygulama için geçerlidir.

Well Homes Gayrimenkul, ziyaretçilerinin deneyimini zenginleştirmek ve onlara daha iyi bir internet ve mobil hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Ziyaretçiler diledikleri zaman tarayıcı ayarlarından çerezleri engelleyebilir. Ancak, çerez kullanımını engellemek, internet sitesinin kullanım performansını etkileyebilir.

wellhomestr.com’u çerez kullanımını engellemeden kullanan ziyaretçilerimiz, tüm bunları kabul etmiş sayılır.

 

13. POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Gizlilik Sözleşmesinde muhtelif zamanlarda değişiklik yapabiliriz. Gizlilik Sözleşmesinin en güncel versiyonu, hakkınızdaki bilgilerin toplanması, kullanımı ve ifşasını yönetecek ve burada bulunacaktır. İşbu Gizlilik Sözleşmesine ilişkin olarak maddi değişiklikler yaparsak, değişikliklerin yürürlüğe girme tarihinden önce Hizmet üzerinde bir bildirim yayınlayarak ya da e-posta yoluyla sizi bilgilendiririz. Bu değişiklikler etkin olduktan sonra Hizmete erişim sağlamaya ya da kullanmaya devam ederek bu değiştirilmiş Gizlilik Sözleşmesini kabul etmiş olursunuz.

 

14. GÜNCELLEME PERİYODU

Well Homes Gayrimenkul’un ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ilke kararları doğrultusunda değişiklik yapılması durumunda işbu durum verileri kayıt altına alınan üyelerimize kayıt oldukları yol ile bildirilecektir. Bu politika, Well Homes Gayrimenkul veya KVKK Kanununun hükmüyle güncellenecek ve en son güncellemeler tüm ilgili kişilere iletilecektir.

Son Güncelleme:25 Mayıs 2018. Bu Gizlilik Sözleşmesi 25 Mayıs 2018 tarihinde ve bu tarihten sonra Well Homes Gayrimenkul web sitesini ziyaret eden kullanıcılar için derhal geçerli olacaktır.

 

15. YÜRÜRLÜK

Bu politika, yayınlanır yayınlanmaz mobil platform veya internet sitesinden kaldırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

 

16. GÜVENLİK

Tarafımıza gönderilen kişisel bilgileri hem aktarım sırasında hem de tarafımıza ulaştıktan sonra kazayla ya da yasadışı olarak imha edilmeye, kayba, değişikliğe ve yetkisiz şekilde açıklanmaya ya da erişime karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bununla birlikte, İnternet üzerinden veya mobil aygıt vasıtasıyla aktarım yöntemleri ve de elektronik depolama yöntemleri %100 güvenli değildir. Bu yüzden, kişisel bilgilerinizi korumak üzere ticari anlamda kabul gören yöntemleri kullanmaya çabalar, ancak bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

 

17. ULUSLARARASI VERİ AKTARIMI

EEA’da ya da İsviçre’de ikamet eden kullanıcılar, kendilerinden veya kendileri hakkında edindiğimiz kişisel veri bilgilerinin, işbu Gizlilik Sözleşmesinde açıklanan amaçlar için Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere, EEA ya da İsviçre dışına aktarılabileceğini, orada işlem görebileceğini ve depolanabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Kullanıcılarımızın mahremiyetini çok ciddiye almaktayız ve bu nedenle AB standartları uyarınca yeterli düzeyde veri koruma sağlamak da dâhil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için adımlar atıyoruz. Buna, tüm grup şirketlerinin EEA’dan işleme aldıkları kişisel bilgileri Avrupa Birliği veri güvenliği yasalarına göre korumalarını gerektiren, grup şirketlerimiz arasında kişisel bilgi aktarımları için Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşmeden Doğan Hükümlerini uygulamak da dahildir. Benzer uygun tedbirleri, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla ve iş ortaklarımızla uyguladık, istek üzerine daha fazla detay verilebilir.

Fill out the form